Branża prawnicza Usługi finansowe i rachunkowe

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę także obecnie, wiele ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – znaczna ich część przekazana zostaje na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są zazwyczaj niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona jest tylko jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co 30 dni, kwartał, pół roku lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient otrzymuje niewielki ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, dlatego często właściciele polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.