Branża ciepłownicza

Klimatyzacja

Klimatyzacja to, najogólniej rzecz biorąc proces, w którym wilgotność oraz temperatura powietrza są utrzymywane na ustalonym poziomie. W tym samym czasie powietrze jest także oczyszczane z różnych mikrodrobin.

Klimatyzacja – czy warto?

Odpowiedź brzmi tak, ponieważ istnieje ścisły związek pomiędzy temperaturą panującą w bezpośrednim otoczeniu, a jakością samopoczucia człowieka. Doświadczenia inżynierów klimatyzacji pokazują, że optymalną temperaturą jest 20 st.c. Gdy temperatura jest niższa lub wyższa skutkuje to spadkiem wydajności umysłowej.

Klimatyzacja – jak działa?

Elementy, które wchodzą w skład klimatyzatorów, to:

  • sprężarki,
  • parownik wraz z wentylatorem,
  • skraplacz

Przegrzana sucha para, która jest czynnikiem chłodzącym, jest zasysana przez sprężarkę, która następnie spręża ją i wtłacza do skraplacza chłodniczego. Następuje przejście z niskiego ciśnienia i temperatury do temperatury wysokiej i znacznie podwyższonego ciśnienia. Kolejnym etapem jest kondensacja

> W skraplaczu czynnik chłodniczy ulega kondensacji przy stałym ciśnieniu i temperaturze.
> Ze skraplacza do zbiornika czynnik chłodniczy przepływa w stanie cieczy. Ze zbiornika ciekły czynnik płynie instalacją zasilającą do zaworu rozprężnego (kapilara, elektroniczny zawór rozprężny). Zawór rozprężny powoduje izentalpowe rozprężenie gazu z wysokiego ciśnienia (skraplania) do ciśnienia niskiego (parowania).
> Po rozprężeniu, mieszanina cieczy i pary mokrej czynnika chłodniczego dopływa do wymiennika – parownika , gdzie następuje jego całkowite odparowanie do postaci pary suchej. Odparowanie czynnika chłodniczego zapewnione jest dzięki przepływowi powietrza przez lamele parownika. Powietrze przepływające przez parownik oddaje ciepło i na wyjściu z klimatyzatora jego temperatura i wilgotność są odpowiednio niższe. Czynnik chłodniczy na wyjściu z parownika jest w stanie pary suchej. Pomiędzy parownikiem a sprężarką chłodniczą może dochodzić do przegrzania par suchych czynnika chłodniczego i w takim stanie czynnik zasysany jest ponownie przez sprężarkę chłodniczą.